• Kempenhulp Slide1

Fiscale regelgeving:

Waar u belastingen dient te betalen als (grens)werknemer in loondienst, als zelfstandige of als gepensioneerde in België of in Nederland kunt u niet kiezen. De dubbele belastingverdragen zorgen er wel voor dat als u grensoverschrijdende werkzaamheden doet of als u (pensioen)uitkeringen uit het andere land ontvangt, u geen dubbele belastingen in beide landen hoeft te betalen.

Net zoals bij de sociale zekerheid spelen de volgende factoren een zeer belangrijke rol:

  • In welk land woont u?
  • In welk land werkt u?
  • Uit welk land krijgt u een uitkering of een pensioen?

Adviesbureau Kempenhulp BV bekijkt bovenstaande zaken vooral vanuit de grensoverschrijdende situaties. Uw woonland is België of Nederland en u werkt in het andere land. U werkt misschien in uw woonland en tegelijkertijd als grenswerknemer voor dezelfde of voor verschillende werkgevers. Misschien bent u werknemer in loondienst in het ene land en zelfstandige in het andere land.

Verschillende situaties die elk hun specifieke belastingregelgeving kennen voor diverse doelgroepen.

Hoe zijn de zaken fiscaal voor u geregeld als:

  • u werkt als werknemer of als zelfstandige in uw woonland, als grenswerknemer of in verschillende combinaties
  • u ziek of werkloos wordt en een uitkering ontvangt
  • u gepensioneerd bent en een pensioen, een uitkering uit een (groeps)verzekering of een lijfrente ontvangt
  • u tijdens één van de bovenstaande situaties gaat (r)emigreren
  • u of uw partner komt te overlijden en u en/of de erfgenamen erfbelasting moeten betalen
  • u een schenking doet en u of de ontvanger schenkbelasting verschuldigd is

Uiteraard kunnen wij ook uw belastingformulieren voor u in orde maken als u in Nederland of in België woont en werkzaam of gepensioneerde bent en niets met grensoverschrijdende zaken te maken heeft.

Voor alle voorkomende situaties dienen er zowel in België als in Nederland verschillende aangiftebiljetten te worden ingediend. Hierbij spreken we in België over de aangiften Personenbelasting waar in Nederland over de aangifte Inkomstenbelasting gesproken wordt.

De verschillende aangiftebiljetten met de bijbehorende tarieven vindt u terug in onze tarievenlijst.

Lees meer over buitenlands belastingplichtigen Lees meer over onze ondersteuning
 
 

Fiscaliteit bij thuiswerken als grenswerknemer in de Coronaperiode

Normaal gesproken worden de dagen/uren die je thuis werkt voor je werkgever in het buitenland in je woonland belast. Dit kan tot belastingvoordelen, maar ook tot nadelen leiden; afhankelijk van ieder zijn persoonlijke situatie. Nederland en België zijn overeengekomen dat er door Corona sprake is van overmacht en hebben voor deze periode afspraken gemaakt om af te wijken van het dubbelbelastingverdrag.

Om geen andere interpretatie mogelijk te maken betreffende de afspraken die werden gemaakt over de thuiswerkdagen hebben we ervoor gekozen om hieronder de letterlijke tekst te plaatsen uit de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad:

Thuiswerkdagen

Voor de toepassing van artikel 15, eerste lid, van het Verdrag (Niet-zelfstandige beroepen) mogen werkdagen waarvoor bezoldigingen zijn ontvangen en waarop de dienstbetrekking thuis werd uitgeoefend (‘thuiswerkdagen’) uitsluitend wegens de maatregelen die door de Nederlandse of Belgische regering werden getroffen om de COVID-19-pandemie te bestrijden, geacht worden te zijn doorgebracht in de verdragsluitende Staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie.

Deze fictie kan niet worden toegepast op werkdagen die de grensarbeider, los van deze maatregelen, thuiswerkend of in een derde Staat zou hebben doorgebracht. Ze kan in het bijzonder niet worden toegepast door grensarbeiders die, overeenkomstig hun arbeidsovereenkomst, over het algemeen hun dienstbetrekking van thuis uit uitoefenen. Grensarbeiders die gebruikmaken van de fictie zijn verplicht deze op consistente wijze in beide verdragsluitende Staten toe te passen en de nodige gegevens bij te houden (bijvoorbeeld een schriftelijke bevestiging van de werkgever welk deel van de thuiswerkdagen uitsluitend wegens de maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie thuiswerkend werd doorgebracht).

Deze fictie kan slechts worden toegepast voor zover de bezoldigingen voor de dagen die thuiswerkend werden doorgebracht, daadwerkelijk worden belast door de verdragsluitende Staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van de COVID-19-pandemie.De grensarbeider gaat dienovereenkomstig ermee akkoord dat deze inkomensbestanddelen daadwerkelijk belast worden in de verdragsluitende Staat waar hij de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen die genomen zijn om de COVID-19-pandemie te bestrijden. Deze inkomensbestanddelen worden beschouwd als zijnde ‘daadwerkelijk belast’ wanneer ze opgenomen zijn in de belastinggrondslag die is gebruikt om de belasting te berekenen.  

Bovenstaande zal voorlopig gelden voor de periode van 11 maart t/m 30 juni 2020.

Voor de volledige teksten:

Nederlandse Staatscourant 25956

Nederlandse Staatscourant 28917 (verlenging maatregelen)

Belgisch Staatsblad