• Kempenhulp Slide1
Beleid Nederlandse Belastingdienst betreffende intrekking vrijstelling loonheffing voor pensioenen voor grensarbeiders
gepubliceerd op 20-03-2018

Gevolg

In het genoemde akkoord werd beslist dat Nederland afziet van belastingheffing op de aanvullende pensioenen, indien de Belgische administratie kan aantonen dat deze pensioenen in België aan de normale tarieven worden belast. De aanvullende pensioenen uit Nederland voor Belgische rijksinwoners blijven, zoals voorheen, dus belastbaar in België.
In het geval dat er aanvullende pensioenen zouden zijn die in België toch niet (volledig) belast zouden worden volgens de normale belastingtarieven, zullen deze alsnog in Nederland belast worden. Zo wordt dus niet alleen een dubbele belasting vermeden, maar ook een dubbele niet-belasting.

Intrekking 

Inmiddels werd voor vele belastingplichtigen wel door de Nederlandse Belastingdienst de vrijstelling(en) van loonheffing voor gezamenlijke pensioenen en/of lijfrenten groter dan € 25.000,-/jaar ingetrokken. Daarop zijn de betreffende pensioenfondsen vanaf 01 januari 2018 weer loonheffing beginnen in te houden. Hierdoor zou de belastingplichtige in 2019 verplicht zijn om de teveel ingehouden loonheffing via een Nederlandse belastingaangifte weer terug te vragen, nu Nederland heeft aangegeven geen belasting te zullen heffen.


Beleid 

De Nederlandse Belastingdienst zal de belastingplichtige over enige tijd een brief sturen, waarin de vrijstelling loonheffing weer automatisch wordt toegekend. Hierop zal de Belastingdienst de pensioenfondsen informeren, zodat deze geen loonheffing meer op de pensioenen zullen inhouden.
De pensioenfondsen zouden daarop, logischerwijze, de teveel - tot dan toe - ingehouden loonheffing in 2018 dienen terug te betalen aan de betrokkene. Dit laatste is echter nog niet officieel bevestigd. Derhalve is het op dit moment nog niet duidelijk of er alsnog een Nederlandse belastingaangifte in 2019 over inkomstenjaar 2018 gedaan dient te worden.

Wij houden u hierover op de hoogte.

Roger Debouille
Adviesbureau Kempenhulp BVBA