• Kempenhulp Slide1
Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (juni 2023)
gepubliceerd op 04-07-2023België en Nederland sluiten nieuw belastingverdrag

Op 21 juni hebben bewindslieden van België en Nederland in Brussel het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België ondertekend. Dit nieuwe verdrag vervangt het huidige verdrag uit 2001.

Leraren en hoogleraren gaan – in principe – belasting betalen in het land waar zij werken. Sporters en artiesten zullen bij een kortdurend optreden over de grens geen belasting in het andere land verschuldigd zijn. Daarnaast bevat het verdrag aanpassingen voor DGA’s met een BV die naar België zijn geëmigreerd.

Over de situatie van grenswerkers die thuiswerken zijn Nederland en België nog in gesprek. Er is voor gekozen om de ondertekening van dit verdrag nu niet te laten wachten tot deze besprekingen zijn afgerond. Na behandeling in de parlementen van Nederland en België, gaat het verdrag naar verwachting in 2025 in.

Grensoverschrijdend telewerken vanaf 1 juli 2023

Als u vanaf 1 juli 2023 structureel grensoverschrijdend telewerkt, gelden de normale aanwijsregels van de Europese socialezekerheidsverordening 883/2004. Waar moet u rekening mee houden als u in België, Duitsland of Nederland grensoverschrijdend telewerk verricht?

Wet toekomst pensioenen aangenomen

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De wet gaat daarmee op 1 juli aanstaande in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.

Verdragsrecht bij CAK en werken in Nederland: Sluit een zorgverzekering af

Woont u in België, krijgt u pensioen uit Nederland en verricht u geen beroepswerkzaamheden? Dan heeft u recht op zorg ten laste van Nederland. Dit heet verdragsrecht. U bent dan in België ingeschreven bij een ziekenfonds en in Nederland bij het CAK. Gaat u in Nederland werken? Vergeet dan niet uw ziekenfonds en CAK in te lichten en een zorgverzekering in Nederland af te sluiten. U bent, zolang u in Nederland werkt, niet verdragsgerechtigd maar verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet.

Werkende AOW-er: loondoorbetaling bij ziekte vanaf 1 juli 2023

Krijgt u AOW-pensioen en werkt u daarnaast als werknemer in Nederland? Als u op of na 1 juli 2023 door ziekte uw werk niet meer kunt doen, behoudt u uw loon voor maximaal 6 weken. Als u na afloop van die 6 weken nog ziek bent, mag de werkgever uw arbeidsovereenkomst beëindigen. Voor werkende AOW-ers die op 1 juli al ziek zijn, geldt nog de termijn van 13 weken. De verkorte loondoorbetalingsverplichting voor werkende AOW-ers, eerst 13 weken en vanaf 1 juli dus 6 weken, is geregeld in de “Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd” die per 1 januari 2016 is ingegaan.

Zorgkosten buitenland declareren bij CAK

Woont u in België en heeft u recht op zorg ten laste van Nederland (verdragsrecht)? U bent ingeschreven bij CAK en heeft een EHIC-pasje van CAK. Heeft u op of na 1 mei 2023 medische zorg in een ander EU-land dan België of Nederland? Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk in dat land verblijft (vakantie)? Of omdat u in dat land verblijft voor een geplande medische behandeling? Als de zorgverlener in dat land uw EHIC van CAK niet accepteert, moet u direct aan de zorgverlener betalen. Deze kosten kunt u alsnog bij CAK declareren.

Aanmelden op mypension.be met DigiD

Werkt u in België of heeft u in het verleden in België gewerkt? Mogelijk heeft u dan in België het rustpensioen opgebouwd. Wilt u informatie over dat rustpensioen, bijvoorbeeld uw pensioenleeftijd of het opgebouwde bedrag? Meld u dan aan op mypension.be. Als u in Nederland woont, kunt u zich aanmelden met uw DigiD. Kies "Aanmelden", en (onder Europese authenticatie) "Aanmelden met een elektronische identificatiemiddel erkend op Europees niveau".

Terug-naar-werktraject voor arbeidsongeschikte zelfstandigen

Werkt u als zelfstandige in België en kunt u op of na 1 januari 2023 door ziekte uw werk niet meer uitvoeren? U kunt een Terug-naar-werktraject opstarten via uw ziekenfonds. Uw ziekenfonds helpt u dan bij het vinden van de gepaste begeleiding voor het hervatten van uw vroegere zelfstandige activiteit of het uitoefenen van elke andere beroepsactiviteit.

Online contact met SVB? Gebruik Mijn SVB

Krijgt AOW-pensioen, Anw-uitkering of kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Of heeft u bij SVB aan aanvraag ingediend voor een Wlz-onderzoek, A1-verklaring of Pensioenoverzicht AOW? Als u over dit recht of die aanvraag online contact wilt opnemen met SVB, doet u dat best via Mijn SVB. U kunt inloggen op Mijn SVB met een Europees erkend inlogmiddel. Woont u in België? En heeft u een burgerservicenummer (bsn)? Log dan in met uw eID of Itsme. Heeft u geen bsn, vraag dit persoonsnummer dan aan door u in te schrijven als niet-ingezetene.