• Kempenhulp Slide1
Nieuwsbrief grensoverschrijdend telewerken vanaf 01 juli 2023
gepubliceerd op 24-04-2023

Er is in de afgelopen jaren, zeker in de COVID-periode, veel gezegd en geschreven over het thuis- en telewerken als grenswerknemer. Ook door ons werd hier veel aandacht aan besteed, net omdat het zoveel gevolgen kan hebben als bij een controle blijkt dat je je niet aan de regelgeving hebt gehouden. De EG-verordening 883/2004 bepaalt de sociale verzekeringsplicht van personen die binnen de EU (over de grens) werkzaam zijn. Vanaf 01 juli 2023 wordt deze verordening uitgebreid voor de telewerkers waarvan de werkgever in het andere EU-land gevestigd is.

Wat vooraf ging

Een werkgroep uit 20 verschillende EU-landen werd gevraagd om een definitie van telewerken te formuleren. Daarnaast heeft deze werkgroep voorwaarden aangegeven waaronder de EU-landen afspraken zouden kunnen maken over de sociale zekerheid bij telewerken. Uiteraard is dit mede een gevolg van het vele telewerken tijdens de COVID-periode en alle uitzonderingen die tijdens deze periode op de sociale zekerheidsregelgeving werden toegepast. De werkgroep publiceerde een Kaderovereenkomst die inmiddels door vele landen werd ondertekend, waaronder Nederland, België en Duitsland.

Vanaf 01 juli 2023

De COVID-uitzonderingen betreffende de sociale zekerheid eindigen op 30 juni 2023. Dat betekent dat vanaf 01 juli 2023 de normale regelgeving weer geldt; werk je meer dan 25% in je woonland voor een werkgever die gevestigd is in het andere EU-land, verschuift de sociale zekerheid naar het woonland. Voor telewerken of thuiswerken zal echter een uitzondering gelden.

Deze uitzondering vindt haar basis in artikel 16 van de EG-verordening. Artikel 16 maakt het mogelijk dat de betrokken landen in onderling overleg overeenstemming kunnen bereiken over het van toepassing zijnde sociale zekerheidsstelsel. De uitzondering biedt werknemers, die gedurende een periode van 12 maanden MINDER dan 50% van de totale arbeidstijd thuiswerken in de woonstaat, de mogelijk om sociaal verzekerd te blijven in het EU-land waar de werkgever gevestigd is. Wanneer deze 50% wordt overschreden verschuift alsnog de sociale zekerheid naar het woonland.

Voorwaarden

Zowel de werkgever als de werknemer moeten overeenkomen dat de bovenstaande uitzondering wordt toegepast. Werknemers die van de uitzondering gebruik willen maken moeten een aanvraag indienen in het land waar de werkgever is gevestigd voor een zogenaamde artikel 16-overeenkomst. De maximale duur van deze overeenkomst is 3 jaar en zal worden vermeld in een A1-verklaring. Na die 3 jaar kan een nieuwe overeenkomst worden aangevraagd. Voor Nederland is de Sociale Verzekeringsbank bevoegd en voor België de Rijksdienst Sociale Zekerheid.

De telewerkdagen zullen altijd in het woonland belast worden.

Advies Kempenhulp

Wanneer er aanvullende vragen zijn over het bovenstaande in persoonlijke werksituaties kunt u hierover zeker een gesprek met ons plannen. Wij kunnen echter niet op elke afzonderlijke situatie uw vragen kosteloos via mail of telefonisch beantwoorden; dit vanwege de enorme tijd die hiermee gepaard gaat.