• Kempenhulp Slide1
Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (Maart 2022)
gepubliceerd op 31-03-2022


Verlenging fiscale maatregelen coronacrisis

Ben u grensarbeiders en moet u door de coronacrisis noodgedwongen thuiswerken of betaald thuiszitten? Dan kunt u hiervan gevolgen ondervinden bij uw belastingpositie.

Mogelijk is uw inkomen dan niet meer in uw werkland, maar (deels) in uw woonland belast. Dit kan gevolgen hebben voor uw netto inkomen. Nederland en België hebben afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerk- of thuisblijfdagen. De afspraken met België zijn verlengd tot en met 30 juni 2022 en geldt voor de aangiftes over 2021 en 2022.

Vrijstelling loonheffing aanvragen?

Woont u in België en ontvangt u uitsluitend een AOW pensioen uit Nederland? Dan hoeft u geen vrijstelling van de loonheffing op uw AOW pensioen aan te vragen. Omdat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) afspraken heeft gemaakt met de Belastingdienst is dit niet nodig

Let op: Ontvangt u naast het AOW pensioen nog een aanvullend pensioen uit Nederland dan moet u wel een vrijstelling loonheffing aanvragen.

Zorgtoeslag verdragsgerechtigd kind van 18 jaar of ouder

Woont u samen met uw gezin in België, werkt u in Nederland, en werkt de andere ouder niet? Dan kunnen uw kinderen van 18 jaar of ouder onder voorwaarden recht hebben op zorgtoeslag uit Nederland. Dit kan wanneer CAK uw kind als verdragsgerechtigde aanmerkt. CAK neemt de beslissing of uw kind verdragsrecht heeft in overleg met uw mutualiteit. Uw mutualiteit moet uw kind hebben ingeschreven als "persoon ten laste". 

Uw kind vraagt de zorgtoeslag zelf aan bij Dienst toeslagen van Belastingdienst. Uw kind is ook verplicht om wijzigingen in het inkomen door te geven aan de Dienst toeslagen. Uw eigen inkomen heeft geen invloed op de zorgtoeslag van uw kind. 


Fiscale fiches pensioengerechtigden België

Vanaf begin april zijn de fiscale fiches (jaaropgaven) voor gepensioneerden online raadpleegbaar op mypension.be. Dit kan alleen als het e-mailadres is geregistreerd op de website van mypension.be of in de E-box.
De Federale Pensioendienst (FPD) verstuurt standaard een fiscale fiche via de post naar:
  • bewindvoerders;
  • de langstlevende huwelijkspartner (of wettelijk samenwonende partner) van gepensioneerden die in de loop van 2021 overleden zijn;
  • gepensioneerden die hun belastingaangifte op papier indienen;
  • gepensioneerden met een gezinspensioen waarvan de partner 65 jaar of ouder is.
Woont u buiten België, bijvoorbeeld in Nederland, en krijgt u rust- of overlevingspensioen van FPD? FPD verstuurt in maart een papieren fiche aan uw adres. 

Behoort u niet tot een van deze categorieën en wilt u toch een papieren fiche? Via uw online pensioendossier op mypension.be kunt u de fiscale fiche uitprinten. Of u vraagt de fiscale fiche vanaf 19 april 2022 aan via het contactformulier op de FPD-website of de FPD-Pensioenlijn:
  • 1765 vanuit België (gratis)
  • +32 78 15 1765 vanuit het buitenland (betalend).

Recht op overlevingspensioen bij omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

In België heeft een nabestaande partner van een overleden persoon alleen recht op een overlevingspensioen van de Federale Pensioendienst (FPD), indien de overledene op de overlijdensdatum gehuwd was. In Nederland kennen we het geregistreerd partnerschap. FPD stelt een geregistreerd partnerschap niet gelijk aan een huwelijk. Dat is anders als het geregistreerd partnerschap is omgezet in een huwelijk. FPD beschouwt de datum van de "Akte van omzetting" dan als huwelijksdatum. 

Invoering betaald ouderschapsverlof, uitkering verhoogd

In Nederland gaat voor werknemers per 2 augustus betaald ouderschapsverlof in. Tijdens 9 weken verlof betaalt UWV een loongerelateerde uitkering. In de Tweede Kamer is nu een wetsvoorstel ingediend om de uitkering te verhogen naar van 50% naar 70% van het dagloon. 

Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij het UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen, maar wel pas nadat verlof is opgenomen.

Nieuw Europees portaal voor transportondernemingen met internationale chauffeurs

Buiten Nederland gevestigde transportondernemingen die chauffeurs in Nederland laten rijden (met laden of lossen in Nederland), hebben een aantal arbeidsrechtelijke verplichtingen in Nederland. Zo moeten transportondernemingen de chauffeurs aanmelden via postedworkers.nl.
Vanaf 2 februari 2022 kan een buitenlandse transportonderneming de chauffeurs ook aanmelden via een Europees portaal. De aanmelding via postedworkers.nl kan dan vervallen. Vermoedelijk is eind 2022 gebruik van het Europese portaal sowieso verplicht voor transportondernemingen.
Let op: Chauffeurs moeten altijd ook in bezit zijn van een A1-verklaring uit het bevoegde land. Dit om aan te tonen in welk hun sociale zekerheid ligt.

Lagere premie Arbeidsongeschiktheidsfonds voor kleine werkgevers

Vanaf 1 januari 2022 is de Nederlandse werkgeverspremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) verlaagd. Daardoor hebben kleine werkgevers minder kosten aan de arbeidsongeschiktheid van medewerkers dan grote werkgevers. Tot nu toe waren deze bedragen gelijk, terwijl de premie relatief gezien een groter beslag legt op de financiën van kleine werkgevers. Jaarlijks is er 450 miljoen euro beschikbaar voor kleine werkgevers. Zij kunnen dit geld gebruiken om zich goed te verzekeren, bijvoorbeeld door het afsluiten van de ‘MKB Verzuim-ontzorg-verzekering‘.

Personenbelasting bovenwettelijk pensioen boven de € 25.000 voor inwoners België

Sommige inwoners van België met een bovenwettelijk pensioen van € 25.000 per jaar of meer, zijn vanaf 1 januari 2022 weer belasting verschuldigd in België en niet meer in Nederland. De belastingtarieven in België zijn hoger dan in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat deze inwoners fors meer belasting betalen vanaf 1 januari. Dit is een gevolg van een wetswijziging in België.

Vanaf 1 oktober 2021 langere duur overgangsuitkering België

Een overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering uit België voor de langstlevende huwelijkspartner die niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet om een overlevingspensioen te ontvangen. De overgangsuitkering gaat in vanaf de maand die volgt op de maand van overlijden. Bij een overlijden na 1 oktober 2021, duurt de overgangsuitkering, afhankelijk van de omstandigheden, 18, 36 of 48 maanden. Voor meer informatie over de overgangsuitkering neem contact op met Bureau voor Belgische Zaken. 

Praktijkvragen: Kinderopvangtoeslag Nederland als beide ouders in België werken

Woont u met uw partner en kinderen in Nederland? En werkt u beiden in België? U kunt voor uw kinderen in de betaalde kinderopvang toch kinderopvangtoeslag uit Nederland krijgen, ook al komt de gewestelijke gezinsbijslag uit België. Uw kinderbijslagfonds in het bevoegde gewest in België zal de kinderopvangtoeslag niet in mindering brengen op de gewestelijke gezinsbijslag.
Heeft u een praktijkvraag over recht op gezinsbijslag bij grensarbeid in Nederland of België? Leg uw vraag bij ons voor.

Eerder stoppen met werken via Regeling Vervroegde Uittreding

Oudere werknemers in Nederland kunnen sinds 1 januari 2021, in overleg met hun werkgever, maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken op basis van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU).
Voorwaarden:
  • U zegt de arbeidsovereenkomst op; eventueel via een ontslag met wederzijds goedvinden/vaststellingsovereenkomst.
  • Werkgever of derde partij waaraan de werkgever de uitvoering uitbesteed (bijvoorbeeld een loonadministratiekantoor of een sociaal fonds) betaalt een uitkering van maximaal € 1.847 bruto per maand.
  • RVU-uitvoerder hoeft geen "RVU-heffing" van 52% te betalen aan de Belastingdienst. Dit heet de "RVU-drempelvrijstelling".
  • Als u zelf ontslag heeft genomen (en als de werkgever investeert in duurzame inzetbaarheid), kan de werkgever een deel van de kosten terugkrijgen via de subsidieregeling “Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden”.
Een RVU is ook mogelijk voor grensarbeiders. Dan zijn wel wat aandachtspunten. Neem contact met ons op als u daar meer van wilt weten.