• Kempenhulp Slide1
Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (December 2020)
gepubliceerd op 04-12-2020


Corona-maatregelen en grensarbeid

Wie werkt over de grens krijgt tijdens de corona-pandemie te maken met maatregelen van de overheid om de bestrijding van het corona-virus tegen te gaan. Dat kan vragen oproepen. Kijk voor antwoorden op de meest gestelde vragen.

Geen quarantaineplicht grenswerkers, grensstudenten en scholieren

Aanpassing in het quarantaine-advies voor grenswerkers, grensstudenten en grensscholieren die uit een hoogrisicogebied in België naar Nederland komen.

DigiD erkend als Europees inlogmiddel

DigiD is officieel erkend als Europees inlogmiddel. Hiermee voldoet DigiD aan de eIDAS-verordening. De lidstaten van de EU hebben nu 1 jaar de tijd om hun digitale infrastructuur en dienstverlening klaar te maken voor DigiD. Daarna moet het mogelijk zijn om met DigiD in te loggen bij overheidsorganisaties in de Europese Unie.

Tozo: beperkte vermogenstoets tot april 2021 uitgesteld

Het kabinet wil zelfstandigen die door de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum hebben, blijven ondersteunen. Zelfstandig ondernemers kunnen onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden, een uitkering voor levensonderhoud aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd.

Checklist immigreren

Komt u vanuit een ander land in Nederland wonen? Dan zijn er zaken waar u van op de hoogte moet zijn. De Belastingdienst informeert burgers die in Nederland komen wonen via de “Checklist immigreren”.

Minimumloon per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 bedraagt het bruto wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband:

- € 1.684,80 per maand,
- € 388,80 per week, eN
- € 77,76 per dag.

Ook het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers in de leeftijd tussen 15 en 20 jaar is gewijzigd. 

België verlengt besluit toepasselijke wetgeving voor thuiswerkende grensarbeiders

Grensarbeiders (werknemers of zelfstandigen) die door de corona-pandemie in België vanuit huis werken, blijven sociaal verzekerd in het land waarin zij voorheen werkzaam waren. De periode die bij de vaststelling van de sociale zekerheidsplicht buiten beschouwing wordt gelaten, is verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit geldt alleen als de werkzaamheden na de corona-pandemie weer volgens het oude arbeidspatroon gaan lopen.

Recht op maaltijdcheques bij verplicht telewerken?

Veel werknemers in België werken als gevolg van de coronacrisis vanuit hun woningen (telewerk). Krijgen zij dan nog wel maaltijdcheques? Een maaltijdcheque is een elektronische cheque (op een pasje) die de werknemer kan gebruiken voor de betaling van een maaltijd.

Het recht op maaltijdcheques wordt geregeld op het niveau van de sector of de onderneming. Een maaltijdcheque wordt in principe toegekend per effectieve arbeidsdag. De dagen waarop de werknemer, al dan niet verplicht, aan telewerk doet is een normale arbeidsdag. Geldt er in de sector of in de onderneming een regeling volgens dewelke werknemers recht hebben op maaltijdcheques, dan moeten deze ook toegekend worden per dag dat de werknemer effectief aan telewerk doet.

Woonlandfactor zorgverzekeringswet voor ingezetenen België in 2021

Het percentage van de woonlandfactor voor België voor 2021 is 0,7347. Op basis van de hoogte van de woonlandfactor wordt de bijdrage voor verdragsrecht berekend. Voor 2020 was de woonlandfactor 0,7303. De bijdrage voor het verdragsrecht valt voor 2021 daarom iets hoger uit.

Inwoners van België die niet werken en alleen een pensioen of uitkering uit Nederland krijgen, hebben via Europese regels recht op medische zorg ten laste van Nederland. Dit heet verdragsrecht. Mensen met verdragsrecht in Nederland betalen, via een inhouding op hun pensioen of uitkering, een verdragsbijdrage aan CAK.

Aanmoedingspremie voor ziekenhuispersoneel in België

Heeft u gewerkt in een ziekenhuis in België in de periode van 1 september tot 30 november 2020. Dan kunt u mogelijk een aanmoedigingspremie krijgen als dank voor de inzet tijdens de tweede coronagolf.

U heeft recht op de premie als u op de payroll van een ziekenhuis staat en gewerkt hebt: van 1 september tot 30 november 2020 in een algemeen ziekenhuis (universitaire ziekenhuizen en algemene gespecialiseerde ziekenhuizen inbegrepen) of in een psychiatrisch ziekenhuis, van de privésector of de openbare sector.

Bij voltijds werken in de periode 1 september tot 30 november is de premie € 985 bruto. Werkte u deeltijds dan ontvangt u een aanpast bedrag. Het bedrag wordt voor 31 december 2020 uitbetaald met het loon of via een ander betalingssysteem.

Aangifte belasting niet-inwoners in België voor pensioengerechtigden

Bent u inwoner van Nederland en krijgt u een pensioen uit België? Mogelijk heeft u van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën het aangifteformulier belasting niet-inwoners ontvangen. Als u als gepensioneerde al jaren belasting in Nederland betaalt, hoeft u de aangifte waarschijnlijk niet in te dienen. Vraag dit voor de zekerheid na bij de FOD Financiën via 0032-2-575 46 00 of per mail.