• Kempenhulp Slide1
Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (Februari 2020)
gepubliceerd op 19-02-2020


Wijziging compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Werkgevers die een werknemer ontslaan, moeten meestal een transitievergoeding betalen. Ook bij ontslag na afloop van 24 maanden arbeidsongeschiktheid. De werkgever kan, in deze situatie, bij UWV een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. De uitvoering voor de compensatieregeling voor de transitievergoeding voor werkgevers is veranderd op drie punten.

  • Het tweede maximum vervalt: het loon tijdens de eerste 2 jaren van ziekte is niet van invloed op de hoogte van de transitievergoeding
  • Verplicht beëindigen slapend dienstverband
  • Er is soms meer tijd nodig voor UWV om een beslissing te maken over de compensatie

Transitievergoeding berekenen op grond van oude of nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels voor het berekenen van de transitievergoeding. In sommige situaties zijn, vanwege overgangsrecht, de oude regels nog van toepassing. De hoogte van de transitievergoeding die door de werkgever betaald wordt, is van twee dingen afhankelijk: het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is maximaal € 83.000. Of, als het inkomen hoger is dan € 83.000 maximaal een jaarsalaris.

De oude berekeningswijze blijft van toepassing bij een einddatum in 2020, waarbij óók sprake is van één van de volgende vier situaties:

  • De arbeidsovereenkomst is vóór 1 januari 2020 opgezegd.
  • De werknemer heeft vóór 1 januari 2020 schriftelijk met de opzegging ingestemd.
  • De arbeidsovereenkomst is opgezegd met toestemming van het UWV (of een cao-commissie) én het verzoek om toestemming is gedaan vóór 1 januari 2020.
  • Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is vóór 1 januari 2020 ingediend.

Verhoging uitkeringsbedragen Nederland

Per 1 januari 2020 zijn de uitkeringsbedragen in de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast. Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon en dit is per 1 januari verhoogd.

Nieuwe regels kinderbijslag voor kinderen vanaf 16 jaar

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels voor kinderbijslag voor kinderen vanaf 16 jaar veranderd.
Het ontvangen van studiefinanciering door kinderen van 16 of 17 jaar heeft geen gevolgen meer voor het recht op kinderbijslag. Is het recht op kinderbijslag in het vierde kwartaal 2019 om deze reden afgewezen, dan wordt het recht automatisch weer heropend vanaf het eerste kwartaal 2020. Is het al eerder afgewezen én voldoet uw kind aan de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag neem dan contact op met de SVB.

Het ontvangen van inkomen door kinderen van 16 jaar of ouder is ook geen belemmering meer voor het recht op kinderbijslag. Vanaf 1 januari 2020 mogen kinderen onbeperkt bijverdienen. Is het recht op kinderbijslag om deze reden afgewezen én voldoet uw kind aan de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag neem dan contact op met de SVB.


Meldplicht WagwEU

Bedrijven en zelfstandigen die buiten Nederland gevestigd zijn en die tijdelijk gaan werken in Nederland of werknemers in Nederland tewerkstellen (detacheren), hebben de verplichting om een aantal van de in Nederland geldende arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden toe te passen. Sinds 18 juni 2016 moeten ze volgens de wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bijvoorbeeld documenten bewaren op de werkplek (zoals kopie arbeidsovereenkomsten, kopie A1-verklaring) en een contactpersoon aanwijzen. Deze verplichtingen zijn gekoppeld aan een meldplicht bij het online meldloket Postedworkers

De meldingsplicht was nog niet ingegaan, omdat daarvoor eerst een online ‘meldloket’ ontwikkeld moest worden. Het meldloket is inmiddels klaar en vanaf 1 maart 2020 zijn bedrijven en zelfstandigen verplicht om hun werkzaamheden te melden. Dit kan al vanaf 10 februari 2020.


Uitkering tijdens geboorte- of vaderschapsverlof voor zelfstandigen in België

Vanaf 1 mei 2019 kunnen zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die vader worden maximaal 10 dagen geboorte- of vaderschapsverlof opnemen. Tijdens deze periode hebben deze personen, onder voorwaarden, recht op een uitkering.

Einde overgangsrecht EU-verordening 883/2004 : soms wijziging sociaal zekerheidsstelsel

Op 1 mei 2020 vervalt het overgangsrecht EU-socialezekerheidsverordening 883/2004. Woont u in België, Nederland of Duitsland en heeft u de nationaliteit van een van de EU- of EER-landen? Werkt u vanaf 30 april 2010 gelijktijdig of afwisselend in meerdere EU-landen? En is uw situatie tot 1 mei 2020 niet veranderd? Dan valt u mogelijk per 1 mei 2020 onder de socialezekerheidswetgeving van een ander EU-land.

Europese regels bij werken in meerdere landen Wie binnen Europa gelijktijdig of afwisselend in meerdere landen werkt, valt onder de socialezekerheidswetgeving van één land. In welk land u dan sociaal verzekerd bent, volgt uit de toepassing van Europese 'aanwijsregels'.

Tot 1 mei 2010 gelden de oude aanwijsregels van EU-verordening 1408/71. Op en na 1 mei 2010 gelden de nieuwe aanwijsregels van EU-verordening 883/2004.


Gewijzigde persoonlijke omstandigheden doorgeven aan de overheid in Nederland

Woont u in België en werkt u in Nederland of heeft u in het verleden in Nederland gewerkt of gewoond? Een wijziging in uw persoonlijke omstandigheden -zoals een verhuizing, huwelijk of scheiding- kunt u in Nederland via een schriftelijk verzoek doorgeven aan een van de gemeenten met een ‘RNI-loket’. Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek. Nadat uw verzoek is verwerkt door het RNI-loket, zijn alle organisaties die geautoriseerd zijn om gegevens af te nemen uit de ‘basisregistratie personen’ automatisch op de hoogte van de wijziging. Het gaat onder meer om: pensioenfondsen, gemeenten, zorgverzekeraars, ministeries, SVB, UWV, CAK.

Let op. U moet wel in het bezit zijn van een burgerservicenummer (BSN). Alleen als u een BSN bezit, bent u ingeschreven in het Register voor Niet-ingezetenen (RNI). Heeft u alleen een sociaal-fiscaal-nummer (sofinummer)? Dit is een oud persoonsnummer dat niet meer geldig is. Om een BSN te krijgen, moet u zich eerst persoonlijk melden bij een van de RNI-loketten.