• Kempenhulp Slide1
Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (November 2019)
gepubliceerd op 27-11-2019


Voortzetting medische behandeling in voormalig werkland

Werkte u als grensarbeider in Nederland? En bent u na pensionering in België verplicht verzekerd voor geneeskundige zorg, omdat u daar het rustpensioen krijgt? Als u zorg nodig heeft, kunt u natuurlijk terecht bij een zorgverlener in België. Maar bent u, toen u nog werkte, een behandeling in Nederland gestart? Dan kunt u die behandeling voortzetten en de kosten declareren in Nederland. Vraag wel vooraf in België de 'S3-verklaring' aan bij uw ziekenfonds. Deze verklaring stuurt u, samen met een kopie van de factuur, op aan Zilveren Kruis, Groep Buitenlands Recht.


Aanmelden op MijnSVB en Mijnpensioenoverzicht met Belgisch eID

Woont u in België en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit maar wel een Nederlands burgerservicenummer (BSN) en een eID? Dan kunt u inloggen op de websites MijnSVB en Mijnpensioenoverzicht.

Heeft u nog geen BSN maar heeft u wel een relatie met de Nederlandse overheid bijvoorbeeld doordat u gepensioneerd of student bent, dan kan u een BSN krijgen door inschrijving bij een van de 19 RNI-loketten in Nederland.

Inloggen lukt niet?
Dan is de inschrijving bij het RNI waarschijnlijk niet aanwezig of niet correct. Dit kan worden nagegaan door een afspraak te maken bij een RNI-loket.


Verzoek van zorgverzekeraar bij twijfel over verzekeringsplicht? Reageer op tijd!

Woont u in België en werkt u in Nederland, dan bent u meestal verplicht om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Als u eenmaal die zorgverzekering heeft afgesloten, moet uw zorgverzekeraar blijven controleren of u die zorgverzekering kunt behouden.

Bij twijfel kan de zorgverzekeraar u vragen om aanvullende informatie te geven om de verzekeringsplicht vast te stellen. Als u dit verzoek krijgt, dient u binnen uiterlijk vier weken te reageren. Doe u dit niet, of reageert u niet adequaat, mag de zorgverzekeraar uw zorgverzekering beëindigen. Mogelijk klopt die beëindiging niet. U kunt dit dan rechtzetten door een Wlz-onderzoek aan te vragen bij de Sociale verzekeringsbank (SVB).


Terugbetaling onverschuldigd loon werknemer in België

Werknemers in België die ten onrechte loon of te veel loon hebben ontvangen van de werkgever, moeten dit natuurlijk terugbetalen. Maar wat moet de werknemer precies terugbetalen, het bruto-of nettoloon? Het Hof van Cassatie heeft in een arrest bepaald dat de werknemer verplicht is tot terugbetaling van het nettoloon én de door de werkgever ingehouden bedrijfsvoorheffing. De ingehouden RSZ-bijdrage dient de werkgever zelf terug te vorderen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
De bedrijfsvoorheffing die de werknemer moet terugbetalen aan de werkgever kan hij terugvragen aan de FOD Financiën middels een aangifte personenbelasting.


Slapende dienstverbanden definitief verleden tijd

Arbeidsongeschikte werknemers die in Nederland werkten en na 24 maanden arbeidsongeschiktheid niet werden ontslagen door de werkgever omdat de werkgever geen transitievergoeding wilde betalen, hebben nu alsnog recht op ontslag.

De Hoge Raad heeft besloten dat deze ‘slapende dienstverbanden’ niet meer mogen. Werknemers hebben hiermee ook recht op een transitievergoeding.

In enkele gevallen waarbij de werkgever ‘gerechtvaardigde belangen’ heeft om de arbeidsongeschikte werknemer in dienst te houden, is dit wel mogelijk. Dit is bijvoorbeeld als de werknemer een reëel uitzicht heeft op re-integratie.


Betaling transitievergoeding bij ontslag door arbeidsongeschiktheid

De werkgever die een arbeidsongeschikte werknemer een transitievergoeding heeft toegezegd, moet deze ook op eigen initiatief daadwerkelijk uitbetalen. De medewerker hoeft deze niet eerst, vóór het aflopen van de vervaltermijn, bij de rechter op te eisen.