• Kempenhulp Slide1
Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (Juli 2019)
gepubliceerd op 22-08-2019


Ontbrekende periode van grensarbeid in Mypension.be

Heeft u als inwoner van België in Nederland gewerkt en heeft u ontbrekende loopbaangegevens in Mypension.be? Dan kunt u deze gegevens zelf aanvullen. U logt in op Mypension.be en klikt vervolgens op 'contact wettelijk pensioen' en 'u hebt een werknemerspensioen'. In het invulveld kunt u uitleggen dat u een periode in Nederland gewerkt hebt en de eventueel aanwezige bijlage, zoals: een werkgeversverklaring of SVB pensioenoverzicht, uploaden.


Inloggen op Mijn SVB met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS)

In de eIDAS-verordening van de Europese Unie (EU) is geregeld dat burgers binnen de EU makkelijker en veiliger digitaal zaken kunnen regelen met overheidsdiensten in de hele EU. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) biedt via ‘Mijn SVB’ online diensten aan personen die een burgerservicenummer (BSN) en DigiD hebben. Het gaat bijvoorbeeld om het doorgeven van wijzigingen, gegevens bekijken, of een aanvraag indienen. Mijn SVB is ook beschikbaar voor personen met een BSN en een ‘Europees-erkend inlogmiddel’. Inmiddels zijn de inlogmiddelen van België, Duitsland, Estland, Kroatië en Spanje erkend door Europa. Zo kunnen burgers die in België wonen inloggen op Mijn SVB met hun eID-kaartlezer.


Niet opzeggen slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap

Rechtbank Den Haag heeft een oordeel geveld in een zaak over een ‘slapend dienstverband’ van een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. De werkgever wilde het dienstverband van deze medewerker niet beëindigen, zuiver en alleen om geen transitievergoeding te hoeven betalen., Dit getuigt volgens de rechter van ‘slecht werkgeverschap’. De werkgever werd alsnog verplicht om de arbeidsovereenkomst op te zeggen met betaling van een transitievergoeding. De werknemer in kwestie had dus ‘recht’ op de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst en daarmee ‘recht’ op de betaling van zijn transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie krijgen via UWV voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag bij arbeidsongeschiktheid. De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.


Werkloze grensarbeiders in België kunnen uitkering krijgen tot AOW-leeftijd

Een inwoner van België die als werknemer in Nederland werkt en volledig werkloos raakt, kan een werkloosheidsuitkering uit België krijgen. Soms kan deze uitkering ontstaan of doorlopen als de werkloze 65 jaar of ouder is.


Limosa meldingsplicht voor zelfstandigen beperkt

Zelfstandigen die vanuit het buitenland in België gaan werken maar niet in België sociaal verzekerd raken, moeten alleen een Limosa-melding indienen als zij in België werken in de bouw-, vlees-, of schoonmaaksector. Deze regeling gaat in per 1 januari 2019. Oorspronkelijk was de bedoeling dat alle buitenlandse zelfstandigen moesten voldoen aan de Limosa-meldingsplicht. Maar de Europese Commissie was het niet eens met deze algemene meldingsplicht een startte een rechtszaak tegen België. Het Hof van Justitie EU concludeerde dat de algemene meldingsplicht voor zelfstandigen een belemmering opleverde van het vrij verkeer van diensten. België moest dus de wetgeving aanpassen.


Ontslagcompensatievergoeding RVA aan ontslagen grensarbeider geen invloed op de werkloosheidsuitkering

Een inwoner van Nederland werkt in loondienst in België, op basis van een arbeidsovereenkomst voor arbeiders. De werkgever verbreekt de arbeidsovereenkomst. De werknemer krijgt een ‘verbrekingsvergoeding’ van de werkgever en een ‘ontslagcompensatievergoeding’ (OCV) van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA). De volledig werkloze grensarbeider kan een werkloosheidsuitkering WW uit Nederland krijgen. Heeft de OCV invloed op de WW-uitkering?
De OCV is in feite gelijk aan een verbrekingsvergoeding. En een verbrekingsvergoeding is loon over de niet toegepaste opzeggingstermijn. De WW-uitkering gaat in deze situaties in na afloop van de in Nederland geldende wettelijke opzegtermijn; minimaal een maand, maximaal vier maanden. Na die termijn krijgt de werkloze een volledige WW-uitkering. In de opzegtermijn krijgt de werkloze dus geen WW. In die periode bestaat zijn inkomen uit de verbrekingsvergoeding en de OCV.


CAK-regeling voor personen die niet met terugwerkende kracht zorgverzekering kunnen afsluiten: De Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD)

In Nederland kan een zorgverzekering slechts met vier maanden terugwerkende kracht worden afgesloten. Burgers die Wlz-verzekerd en daarmee verzekeringsplichtig ingevolgde de Zvw worden voor een periode die verder teruggaat, kunnen voor deze periode dus geen zorgverzekering afsluiten. Zij hebben daardoor een hiaat in hun ziektekostendekking. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat dit hiaat in strijd is met het Europese recht. Een wettelijke regeling om dit hiaat te dekken is in de maak.

Vooruitlopend op de wettelijke regeling, die naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treedt, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een volmacht aan het CAK gegeven om namens de Staat vaststellingsovereenkomsten af te sluiten met personen die met terugwerkende kracht een hiaat in hun ziektekostendekking hebben, de zogeheten regeling ‘Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD)’.

Op hoofdlijnen komt deze regeling erop neer dat een persoon de kosten voor medische zorg die hij heeft gemaakt in de periode dat hij met terugwerkende kracht Wlz verzekerd is geworden, vergoed kan krijgen. Het CAK vergoedt de kosten onder aftrek van de premie die de burger had moeten betalen als hij in Nederland verzekerd zou zijn geweest. Daarbij moet de burger aan twee voorwaarden voldoen: 1) hij is niet in staat geweest om tijdig een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten en 2) hij heeft zich geconformeerd aan het ziektekostenstelsel dat achteraf ten onrechte op hem van toepassing was.

De burger sluit de overeenkomst op vrijwillige basis. Hij kan nergens toe worden verplicht. Los van de overeenkomst worden de inkomensafhankelijke premies voor de Zvw en de Wlz tot vijf jaar terug geïnd door de Belastingdienst. Als de wettelijke regeling in werking treedt, krijgt de regeling een verplicht karakter. De burger zal dan in ieder geval de verschuldigde premie moeten betalen.


Werkzaam voor overheidsdienst in Nederland én in dienstbetrekking in België? Door wijziging Ambtenarenwet verandert mogelijk uw sociale verzekering.

In Nederland zorgt de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’, de Wnra, per 1 januari 2020 voor een wijziging van de Ambtenarenwet 1929. De aangepaste Ambtenarenwet, de Ambtenarenwet 2017, kent een nieuwe definitie van het begrip ambtenaar en het begrip overheidswerkgever. Daardoor kan de kwalificatie van de arbeidsrelatie vanaf 1 januari 2020 wijzigen van: Werknemer naar ambtenaar. Bijvoorbeeld: personeel van UWV en SVB Ambtenaar naar werknemer. Bijvoorbeeld: personeel van openbare universiteiten, universitair medisch centra behorende bij openbare universiteiten, en andere wetenschappelijke instellingen

Werkt u in Nederland voor de overheid en heeft u ook nog een dienstverband in België? Door een gewijzigde kwalificatie van uw arbeidsrelatie in Nederland, kunt u vanaf 1 januari 2020 plots onder de wetgeving van een ander EU-land vallen. Reden: door wijziging van de kwalificatie geldt een andere aanwijsregel van EU-socialezekerheidsverordening 883/2004.

Woont of werkt u in Nederland of België? En denkt u dat de Wnra voor u gevolgen heeft? Neem dan contact op met BBZ voor meer uitleg


AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog

In het pensioenakkoord hebben het kabinet, werkgevers en vakbonden afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. De nieuwe AOW-leeftijden zijn opgenomen in een wetsvoorstel, dat de Eerste Kamer op 2 juli goedkeurde. Het wetsvoorstel gaat in op 1 januari 2020.

Volgens de huidige wet gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting.